บทที่ 3  ความปลอดภัยจากการเดินทาง / 2. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดอุบัติภัยจากการจราจรทางบก / สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติภัยจากการจราจรทางบก

 

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติภัยจากการจราจรทางบก

 

1. พฤติกรรมของตัวบุคคล ซึ่งแยกออกได้เป็น

1.1 คนขับรถ เป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุด และแก้ไขได้ยาก พฤติกรรมที่เป็นสาเหตุที่ทำให้
เกิดอุบัติภัย ได้แก่

             - ขับรถด้วยความประมาท เช่น แซงในที่คับขัน ไม่ลดความเร็วเมื่อถึงทางโค้ง
ทางแยก

             - ทำกิจกรรมอื่นขณะขับรถ เช่น โทรศัพท์

             - ขับรถด้วยความเร็วสูง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถหยุดรถได้ทัน

(ภาพจาก http://m.clipmass.com/m/scoop_detail.php?news_id=15391)

             - ไม่ปฏิบัติตามกฎหรือสัญญาณไฟการจราจร เช่น ขับรถฝ่าไฟแดง จอดรถในที่
ห้ามจอด

             - มีความผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น เมาสุรา ง่วงนอน กินยากระตุ้น
ประสาท เช่น ยาบ้า

(ภาพจาก http://uriel.exteen.com/20080122/3-12464-12449-12496-12488-12522-12458-etc-12362-12414-12369)

 

1.2 คนโดยสาร คนเดินเท้า หรือสัตว์เลี้ยง มีอุบัติภัยจำนวนมากที่เกิดจากคนโดยสาร
คนเดินเท้า หรือสัตว์เลี้ยง เช่นการห้อยโหนรถโดยสาร การวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถยนต์
การเลี้ยงวัวเลี้ยงความบริเวณริมถนน หรือการต้อนฝูงวัวฝูงควายไปตามถนนหลวง

(ภาพจาก http://www.flickr.com/photos/58827693@N00/110577548)

 

2. สภาพแวดล้อม ได้แก่

2.1 สภาพถนน ถนนที่ชำรุดอาจทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำได้ เช่น ถนนที่มีหลุมขนาด
ใหญ่ บริเวณคอสะพานทรุดตัว เมื่อรถวิ่งมาด้วยความเร็วจะกระแทกกับคอสะพาน หรือ
ตกหลุมทำให้รถเสียการทรงตัวได้

(ภาพจาก http://www.kctv.co.th/users/Jiraphat/2/)

 

2.2 สภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ฝนตก หรือหมอกลงจัด

(ภาพจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=339734)

 

3. สภาพของรถยนต์ชำรุด บกพร่อง เช่น ยางระเบิด เบรกแตก เป็นต้น

(ภาพจาก http://www.sarakhamclick.com/webboard/index.php?topic=339.0)

 


การป้องกันอุบัติภัย


             การป้องกันอุบัติภัยให้คำนึงถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยเป็นสำคัญ โดยเราต้อง
ทราบถึงสาเหตุและกลไกของการเกิดอุบัติภัย สิ่งสำคัญสำหรับการป้องกันอุบัติภัย คือ การมีความรู้ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือต่างๆ การส่งเสริมบำรุงรักษาสภาพของ
ตนเอง และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ

 


             ปัญหาอุบัติของประชาชนชาวไทย พบว่ามีจำนวนคนตายด้วยอุบัติภัยเพิ่มขึ้น
รวดเร็วมาก โดยเฉพาะอุบัติภัยจากยานยนต์ในถนนหลวง ซึ่งพบว่าเป็นสาเหตุการตาย
มากที่สุด อุบัติภัยแต่ละครั้งที่เกิดึ้นทำให้เกิดความสูญเสีย ซึ่งจำแนกได้ 3 ประการ คือ

             1. ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ

             2. ความสูญเสียทางด้านสังคมและทรัพยากรบุคคลของชาติ

             3. ความสูญเสียทางด้านจิตใจ

(ภาพจาก http://www.oknation.net/blog/rutdy/2007/06/27/entry-1)

             จากสถิติของผลเสียที่เกิดขึ้นของอุบัติภัยของแต่ละปี รัฐบาลจึงได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของปัญหาอุบัติภัย จึงได้ตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการ
ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) มีหน้าที่ศึกษาและหาวิธีการป้องกันอุบัติภัยประเภทต่างๆ
รวมถึงอุบัติภัยจากการจราจรด้วย เพื่อลดจำนวนความเสียหายในร่างกาย ชีวิต และ
ทรัพย์สินจากอุบัติภัยต่างๆ

 

 

 

คำสำคัญ :

บทที่ 3 ความปลอดภัย
จากการเดินทาง

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิด
อุบัติภัยจากการจราจร
ทางบก

+ สาเหตุที่ทำให้เกิด
อุบัติภัยจากการจราจร
ทางบก

- - พฤติกรรมของตัว
บุคคล

- - สภาพแวดล้อม

- - สภาพของรถยนต์
ชำรุด บกพร่อง

+ การป้องกันอุบัติภัย

+ ปัญหาอุบัติของ
ประชาชนชาวไทย

 

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง :