บทสรุป

 

บทสรุป

                ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ จะต้องเผชิญกับปัจจัยต่างๆ มากมาย ที่ทำให้คนเราไม่ปลอดภัย รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพความปลอดภัยในชีวิต อาจจะเกิดจากความประมาท ไม่ระมัดระวัง หรือความไม่ใส่ใจ การป้องกันตนเองจากภัยในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 
Link ที่เกี่ยวข้อง :