จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังคู่มือการใช้งาน คำแนะนำ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการใช้บทเรียน มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำอธิบายรายวิชา ผังมโนทัศน์ แผนจัดการเรียนรู้

         เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิชาศิลปะ ศ 33101 สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดทำในรูปแบบของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest) ซึ่งมีองค์ประกอบคือ บทนำ ภาระงาน กระบวนการ แหล่งเรียนรู้ ประเมินผล และบทสรุป มีวัตถุประสงค์ดังนี้

         1. เพื่อจัดทำบทเรียนแสวงรู้บทเว็บ (WebQuest) วิชาศิลปะ ศ 33101 สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

         2. เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตอย่างคุ้มค่า และประหยัด โดยนักเรียนแสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ที่ได้คัดสรรไว้จากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาศิลปะ ศ 33101 สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้

                  2.1 พื้นฐานการออกแบบ
                  2.2 การสร้างสรรค์งานออกแบบด้วย โปรแกรม Adobe Illustrator CS3
                  2.3 การวิจารณ์งานศิลปะ
                  2.4 สืบสานภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมไทย
                  2.5 การจัดนิทรรศการศิลปะ

         3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีทักษะกระบวนการกลุ่ม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

         4. เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้มีทักษะการใช้ชีวิตในโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ให้มีภูมิคุ้มกันในการรับสื่อต่างๆ อย่างเข้าใจ รู้ทันนำมาปรับใช้กับวิถีชีวิต มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไทยให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป