จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังคู่มือการใช้งาน คำแนะนำ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการใช้บทเรียน มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำอธิบายรายวิชา ผังมโนทัศน์ แผนจัดการเรียนรู้

1. พิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ (URL) www.somjaiart.co.cc  เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของระบบ (Homepage) ดังรูป

2. เมื่อศึกษาคำแนะนำและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม และคู่มือการใช้แล้ว คลิกเมาส์ที่ บทนำ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นำไปสู่เป้าหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนว่านักเรียนจะต้องทำอะไร

3. คลิกเมาส์ที่ ภาระงาน เพื่อให้ทราบถึงภาระงานหรือกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติ ซึ่งมี 5 ภาระงาน คือ

      ภาระงานที่ 1 เส้นสายลายศิลป์ 
      ภาระงานที่ 2 โลกสวยด้วย Adobe Illustrator CS3 
      ภาระงานที่ 3 สร้างเสริมเติมไฟศิลป์ 
      ภาระงานที่ 4 ภูมิศิลป์แผ่นดินไทย 
      ภาระงานที่ 5 ยลศิลป์แสนสวย

4. คลิกเมาส์ที่ กระบวนการ ซึ่งเป็นรายละเอียดของภาระงานที่กำหนดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 5 ภาระงาน

5. ในการปฏิบัติกิจกรรมตามภาระงานนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยคลิกเมาส์ที่ แหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งบทเรียนที่ครูได้จัดทำไว้ จำนวน 5 บทเรียน บทเรียนจากเว็บไซต์ต่างๆ และบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ

6. การปฏิบัติกิจกรรมตามภาระงาน ให้นักเรียนดูเกณฑ์ในการประเมินผลโดยคลิกที่ ประเมินผล

7. คลิกที่ บทสรุป เพื่อดูว่านักเรียนได้อะไรหรือเรียนรู้อะไรจากบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ วิชาศิลปะ ศ 33101  สาระทัศนศิลป์

8. หากนักเรียนสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อครูผู้จัดทำได้โดยคลิกที่ ติดต่อผู้สอน