จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังคู่มือการใช้งาน คำแนะนำ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการใช้บทเรียน มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำอธิบายรายวิชา ผังมโนทัศน์ แผนจัดการเรียนรู้

        มาตรฐาน ศ. 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
        มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
        1. รู้วิธีสื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการทางศิลปะและสื่อความหมายได้
        2. คิดริเริ่ม ดัดแปลงการใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางทัศน์ศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ในการสร้างงานทัศน์ตามความถนัดและความสนใจ
        3. ใช้กระบวนการสร้างงานทัศนศิลป์ ประยุกต์ใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ
        4.แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงาม จากประสบการณ์ จินตนาการ โดยใช้หลักและความงามของศิลปะตามความถนัดและความสนใจ
        5. แสดงความคิดเห็น อธิบายความหมาย จำแนกความแตกต่างของงานทัศน์ศิลป์ เกี่ยวกับทัศนธาตุและความงามของศิลปะ
        6.นำความรู้และวิธีการ ประสบการณ์ทางทัศน์ศิลป์ที่ตนถนัดและสนใจไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
        7. เข้าใจความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปะ
        8. ซาบซึ้ง เห็นคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรมไทย มีส่วนร่วมในการสร้างงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล