จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังคู่มือการใช้งาน คำแนะนำ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการใช้บทเรียน มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำอธิบายรายวิชา ผังมโนทัศน์ แผนจัดการเรียนรู้


        1. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบ  

        2. มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS3 สร้างสรรค์งานออกแบบ

        3. มีความรู้ความสามารถวิจารณ์งานศิลปะ

        4. ความเชื่อทางวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปะ ซาบซึ้ง เห็นคุณค่าภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม   

        5. มีความรู้ความสามารถจัดนิทรรศการศิลปะ