จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังคู่มือการใช้งาน คำแนะนำ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการใช้บทเรียน มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำอธิบายรายวิชา ผังมโนทัศน์ แผนจัดการเรียนรู้


        ศึกษาความรู้ทั่วไปของการออกแบบ วิธีการออกแบบสัญลักษณ์ ออกแบบบัตรอวยพร ออกแบบปกหนังสือ และออกแบบโปสเตอร์ ด้วยสื่อ นวัตกรรม ที่ทันสมัย (คอมพิวเตอร์) ปฏิบัติสร้างสรรค์ออกแบบสัญลักษณ์ ออกแบบบัตรอวยพร ออกแบบปกหนังสือและออกแบบโปสเตอร์ ด้วยคอมพิวเตอร์ ตามที่กำหนด และหรือตามคิดความสร้างสรรค์ สื่อแสดงออกถึงความงาม ความคิดจินตนาการ เห็นคุณค่าของศิลปะ วิพากษ์วิจารณ์งานออกแบบ จัดนิทรรศการศิลปะ นำความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  รู้ เข้าใจ ถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ เห็นคุณค่า วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

        ศึกษาหลักการผสมวงดนตรีและความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ ดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรม    ปฏิบัติขับร้องและบรรเลงดนตรีโดยนำเทคนิควิธีการมาประยุกต์ใช้ วิธีการใช้ดูแลและเก็บรักษาเครื่องดนตรีอย่างถูกต้อง    หลักการฟังเพลงและวิเคราะห์ ความไพเราะของบทเพลงที่ตนชื่นชอบตามหลักการทางดนตรี นำความรู้และหลักการทางดนตรีมาใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล เพื่อให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

        ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์มาตรฐานกับนาฏศิลป์พื้นเมือง สามารถแสดงนาฏศิลป์ของพื้นเมืองที่มีความหลากหลาย มีแบบฉบับและเอกลักษณ์เฉพาะทั้งเนื้อร้อง ทำนองเพลง การแต่งกาย และลีลาท่ารำของแต่ละภาคนั้นๆ มีการบูรณาการ ชื่นชมเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาด้านนาฏศิลป์ไทย ที่สื่อความหมายของเรื่องราว ค่านิยม ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ