จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังคู่มือการใช้งาน คำแนะนำ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการใช้บทเรียน มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำอธิบายรายวิชา ผังมโนทัศน์ แผนจัดการเรียนรู้

 

วิชาศิลปะ สาระทัศนศิลป์
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

พื้นฐาน
การออกแบบ

สร้างสรรค์งานออกแบบ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS3
การวิจารณ์งานศิลปะ
สืบสานภูมิปัญญาและ
มรดกวัฒนธรรมไทย
การจัดนิทรรศการศิลปะ

1. ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ ประเภทการออกแบบ

2. องค์ประกอบการออกแบบ

3. หลักการออกแบบ

1. รู้จักการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS3

2. สร้างสรรค์งานออกแบบ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS3 ตามที่กำหนด

3. ประยุกต์ สร้างสรรค์ ผลงานออกแบบ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS3 ตามความคิดอิสระ

1. ความหมายการวิจารณ์

2. องค์ประกอบของการวิจารณ์

3.  ประเภทของการวิจารณ์

4. ขั้นตอนการวิจารณ์

5. คุณสมบัติของผู้วิจารณ์

6. ประโยชน์ของการวิจารณ์

1. อธิบายถึงอิทธิพลของวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการสร้างศิลปะได้

2. อธิบายถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยได้

1. ความหมายการจัดนิทรรศการศิลปะ

2. รูปแบบ จุดมุ่งหมาย ระยะเวลา สถานที่ ของการจัดนิทรรศการศิลปะ

3. ขั้นตอนการจัดนิทรรศการศิลปะ

4. หลักการจัดนิทรรศการศิลปะ

5. หลักการชมนิทรรศการศิลปะ