จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังคู่มือการใช้งาน คำแนะนำ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการใช้บทเรียน มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำอธิบายรายวิชา ผังมโนทัศน์ แผนจัดการเรียนรู้

 

วิชาศิลปะ ศ 33101   สาระทัศน์ศิลป์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวน 16 ชั่วโมงมาตรฐานการเรียนรู้

        มาตรฐาน ศ. 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
        มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
        1. รู้วิธีสื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการทางศิลปะและสื่อความหมายได้
        2. คิดริเริ่ม ดัดแปลงการใช้ทัศนธาตุและองค์ประกอบทางทัศน์ศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ๆ ในการสร้างงานทัศน์ตามความถนัดและความสนใจ
        3. ใช้กระบวนการสร้างงานทัศนศิลป์ ประยุกต์ใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ
        4.แสดงออกถึงความรู้สึกในการรับรู้ความงาม จากประสบการณ์ จินตนาการ โดยใช้หลักและความงามของศิลปะตามความถนัดและความสนใจ
        5. แสดงความคิดเห็น อธิบายความหมาย จำแนกความแตกต่างของงานทัศน์ศิลป์ เกี่ยวกับทัศนธาตุและความงามของศิลปะ
        6.นำความรู้และวิธีการ ประสบการณ์ทางทัศน์ศิลป์ที่ตนถนัดและสนใจไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
        7. เข้าใจความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปะ
        8. ซาบซึ้ง เห็นคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรมไทย มีส่วนร่วมในการสร้างงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล


สาระสำคัญ
         องค์ประกอบของการออกแบบ และหลักการออกแบบ เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์ ช่วยให้ผู้เรียนได้ออกแบบงานประยุกต์ศิลป์แขนงต่างๆ ให้ได้ดี  ตอบสนองความต้องการ ด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านจิตใจ และเมื่อได้เรียนรู้ จนเกิดความมั่นใจแล้ว ช่วยให้การสร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์ ได้สวยงาม ถูกหลักการ มีคุณค่า สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ ในชีวิตประจำวันได้
         Adobe Illustrator CS3 เป็นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่มีความสามารถในการวาดภาพเป็นหลัก ใช้งานได้ง่าย สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้ ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ งานออกแบบ ได้หลากหลายรูปแบบ มีความประณีต สวยงาม รวดเร็ว ช่วยให้ประหยัดเวลา ประหยัดวัสดุ เพราะสามารถมองเห็นงาน ที่ต้องการนำไปพิมพ์ เป็นแบบเหมือนจริง สามารถนำกลับมาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ได้ตามความต้องการ  ปัจจุบันโลกของการสร้างสรรค์งานออกแบบได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบ สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน
         การวิจารณ์งานศิลปะ เป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก ช่วยเสริมให้บรรยากาศในห้องเรียนศิลปะเป็นห้องเรียน แห่งการเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างแท้จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ และกล้าที่จะเปิดใจยอมรับ การวิพากษ์วิจารณ์ ความคิดเห็นของผู้อื่น ตามหลักการวิจารณ์งานศิลปะ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ดีขั้น
         วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่ต่างกันของมนุษย์ มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นเครื่องวัดความเจริญของมนุษยชาติ แต่ละกลุ่ม ก็ย่อมแตกต่างกันเช่นกัน การเรียนรู้ที่มาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรม จากแหล่งอารยธรรมต่างๆ ในโลกจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรม เป็นเป้าหลอมที่สำคัญ ทำให้คนในชาติ เกิดความรู้ ความรัก ความภูมิใจ มีวิถีชีวิตที่ผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ชาญฉลาด ทรงคุณค่า เป็นเอกลักษณ์ มีความงดงาม คนรุ่นหลังควรแก่การเรียนรู้ และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู ให้อยู่คู่กับสังคมประเทศชาติต่อไป
        การมาแสดงนิทรรศการศิลปะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สำคัญและได้ประโยชน์มากต่อผู้สร้างสรรค์งานและผู้ชมงาน เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความคิด ค่านิยม สู่สาธารณะชน การแสดงออกทางด้านศิลปะ   ในทางที่ดีถูกต้องตามหลักวิชาการ ช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม และประเทศชาติ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
        1. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบ  
        2. มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS3 สร้างสรรค์งานออกแบบ
        3. มีความรู้ความสามารถวิจารณ์งานศิลปะ
        4. ความเชื่อทางวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างงานศิลปะ ซาบซึ้งเห็น คุณค่าภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม   
        5. มีความรู้ความสามารถจัดนิทรรศการศิลปะ         

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. บอก ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และองค์ประกอบของการออกแบบได้
        2. บอกหลักการออกแบบและ นำองค์ประกอบของการออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะได้
        3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS3 สร้างสรรค์งานออกแบบได้
        4. อธิบายความหมาย องค์ประกอบของการวิจารณ์ได้
        5. สามารถวิจารณ์งานศิลปะได้
        6. อธิบายถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างศิลปะได้
        7. อธิบายถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยได้
        8. อธิบายความหมาย และองค์ประกอบของการจัดนิทรรศการศิลปะได้
        9. สามารถจัดนิทรรศการศิลปะได้


สาระการเรียนรู้

        1. ความหมาย ความสำคัญ ประเภทการออกแบบ
        2. องค์ประกอบการออกแบบ
        3. หลักการออกแบบ
        4. รู้จักการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS3
        5. สร้างสรรค์งานออกแบบจากโปรแกรม Adobe Illustrator CS3 ตามที่กำหนด
        6. ประยุกต์ สร้างสรรค์ผลงานออกแบบจากโปรแกรม Adobe Illustrator CS3 ตามความคิดอิสระ
        7. ความหมายการวิจารณ์
        8. องค์ประกอบของการวิจารณ์
        9. ประเภทของการวิจารณ์
        10. ขั้นตอนการวิจารณ์
        11. คุณสมบัติของผู้วิจารณ์
        12. ประโยชน์ของการวิจารณ์
        13. ศิลปะพื้นบ้าน
        14. คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย   
        15. คุณค่าศิลปวัฒนธรรม
        16. ความหมายการจัดนิทรรศการศิลปะ
        17. รูปแบบ จุดมุ่งหมาย ระยะเวลา สถานที่ ของการจัดนิทรรศการศิลปะ
        18. ขั้นตอนการจัดนิทรรศการศิลปะ
        19. หลักการจัดนิทรรศการศิลปะ
        20. หลักการชมนิทรรศการศิลปะ


สื่อการเรียนรู้

        1. บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาศิลปะ ศ 33101 สาระทัศนศิลป์
        2. ใบกิจกรรมภาระงานที่ 1 เส้นสายลายศิลป์
        3. ใบกิจกรรมภาระงานที่ 2 โลกสวยด้วย  Adobe Illustrator CS3
        4. ใบกิจกรรมภาระงานที่ 3 สร้างเสริม เติมไฟศิลป์
        5. ใบกิจกรรมภาระงานที่ 4 ภูมิศิลป์แผ่นดินไทย
        6. แบบประเมิน ภาระงานที่ 5 ยลศิลป์แสนสวย


การวัดและประเมินผล

        1. ทดสอบ
        2. ประเมินภาระงาน
        3. ประเมินผลงานรายบุคคล
        4. ประเมินผลงานรายกลุ่ม