จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง         โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งข่าวสารเทคโนโลยี เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายโยงใยกันทั่วโลก การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของภูมิปัญญา องค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก ไม่สามารถปิดกั้นได้ การรับสื่อเทคโนโลยีต้องมีภูมิคุ้มกันรับรู้อย่างรู้ทัน นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสม สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่สนองตอบต่อการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันเป็นอย่างมาก ในทุกสาขาวิชา วิชาศิลปะเป็นวิชาหนึ่งที่มีการพัฒนานำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการสร้างเทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะที่แปลกใหม่ สวยงาม รวดเร็ว ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (คอมพิวเตอร์) ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ให้เป็นตัวแทนการจัดนิทรรศการศิลปะ ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2553 ซึ่งจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพ และโรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ประชุมและมีมติให้นำผลงานศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ ผลงานที่นำไปจัดแสดง ต้องเป็นผลงานที่นำเสนอด้วยเทคนิควิธีการแปลกใหม่ สวยงาม ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (คอมพิวเตอร์) ซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง มีความพร้อมเรื่องเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นผลงานศิลปะที่แตกต่างจากที่เคยเห็นทั่ว ๆไป นักเรียนต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านศิลปะที่สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้นักเรียนรวมกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ได้วางแผน ร่วมคิด ร่วมทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ประยุกต์นำความรู้แหล่งความรู้ต่างๆมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และจัดนิทรรศการศิลปะเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ว่าสามารถปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้ได้สำเร็จ และสามารถเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นได้

         บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ วิชาศิลปะ สาระทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นี้สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบร่วมกันในหมู่คณะสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง