จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง         เพื่อให้ภาระงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น นักเรียนจะต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันวางแผนและแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบการทำงานภายในกลุ่มให้เรียบร้อย ปฏิบัติตนตามภาระหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และดำเนินการตามลำดับของภาระงาน โดยศึกษาเพิ่มเติมจากบทเรียนที่ครูจัดเตรียมไว้ให้แล้ว ภาระงานที่กำหนดมีดังนี้

    ภาระงานที่ 1
เส้นสาย ลายศิลป์
   ภาระงานที่ 2
โลกสวยด้วย Adobe
Illustrator CS3
 
   
    ภาระงานที่ 3
สร้างเสริม เติมไฟศิลป์
   ภาระงานที่ 4
ภูมิศิลป์ แผ่นดินไทย
   
    ภาระงานที่ 5
ยลศิลป์แสนสวย