จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง        การจัดการเรียนการสอน นอกจากมุ่งให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะในการทำงานแล้วสิ่งที่ครูมุ่งหวังและต้องการให้เกิดกับนักเรียนอีกคือ การรู้จักทำงานเป็นกลุ่ม เพราะในสังคมแห่งความเป็นจริง มนุษย์ผูกพันกันด้วยกิจกรรมทางสังคมรูปแบบต่างๆ การเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มให้ได้ดีนั้น สมาชิกในกลุ่มต้องมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำงานที่กลุ่มมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ตามบทบาทของตนเอง ภาระงานที่มอบหมายให้นักเรียนนั้น มีทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม บางภาระงานไม่สามารถปฏิบัติให้เสร็จได้ภายในคาบ นักเรียนสามารถปฏิบัตินอกเวลาเรียนได้ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ วางแผนในการปฏิบัติงาน  แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน

        การปฏิบัติกิจกรรมต้องปฏิบัติไปตามลำดับ ตั้งแต่ภาระงานที่ 1, 2, 3, 4, 5 ปฏิบัติภาระงานใด เสร็จตามเวลาที่กำหนดแล้ว สามารถปฏิบัติภาระงานชิ้นถัดไปอื่นล่วงหน้าได้

    ภาระงานที่ 1 เส้นสาย ลายศิลป์
 
   ภาระงานที่ 2 โลกสวยด้วย Adobe Illustrator CS3
 
    ภาระงานที่ 3 สร้างเสริม เติมไฟศิลป์
 
   ภาระงานที่ 4 ภูมิศิลป์ แผ่นดินไทย
 
    ภาระงานที่ 5 ยลศิลป์แสนสวย