จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   
    ภาระงานที่ 1
เส้นสาย ลายศิลป์

        การนำองค์ประกอบของการออกแบบมาสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นวิธีการที่น่าสนใจ เป็นการฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม สมาชิกในกลุ่มต้องแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ยอมรับความคิดที่แตกต่าง สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผลงานศิลปะที่แสดงออก ถึงความรู้ ความคิด จินตนาการ ของกลุ่ม อย่างอิสระ ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ผลงานที่ออกมามีความสวยงาม แปลกใหม่ น่าสนใจมีคุณค่าทางด้านจิตใจเสมอ

        ภาระงานที่ 1 เส้นสายลายศิลป์มี 1 กิจกรรม

 

กิจกรรมที่ 1
 
บทเรียน