จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง



   
    ภาระงานที่ 2
โลกสวยด้วย  Adobe Illustrator CS3

        ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน มีการพัฒนาความรู้ วิทยาการสมัยใหม่ขึ้นมากมาย เคลื่อนไหวรวดเร็วไม่หยุดนิ่ง การออกแบบเป็นการสร้างสรรค์ที่ต้องใช้ ความรู้ ความคิด และจินตนาการเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่หรือคิดดัดแปลงของเก่าให้ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยเทคนิควิธีการที่ใหม่ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างสรรค์งานออกแบบในรูปแบบต่างๆมีความจำเป็นและเหมาะสมอย่างมากกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน

        ภาระงานที่ 2 โลกสวยด้วย Adobe Illustrator CS3 มี 2 กิจกรรม

 

กิจกรรมที่ 1
 
บทเรียน

สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS3 ตามที่กำหนด

- การออกแบบสัญลักษณ์

- การออกแบบการ์ตูน

- การออกแบบการ์ด


กิจกรรมที่ 2