จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   
    ภาระงานที่ 3
สร้างเสริม เติมไฟศิลป์

        การวิจารณ์งานศิลปะเป็นเวทีที่เปิดโอกาส ให้ทุกฝ่ายได้แสดงออกถึงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยให้วงการศิลปะได้พัฒนาขับเคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลา การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้ให้นักเรียนเป็นเป็นคนที่คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เป็นคนใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มีความยุติธรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

        ภาระงานที่ 3 สร้างเสริม เติมไฟศิลป์ มี 1 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1
 
บทเรียน