จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   
    ภาระงานที่ 4
ภูมิศิลป์แผ่นดินไทย

        มรดกทางวัฒนธรรมของไทยถือเป็นเอกลักษณ์ ที่ดีงาม ทรงคุณค่า ของชาติ สืบทอดมาช้านาน โดยได้แสดงออกผ่านงานศิลปะ โดยเฉพาะงานทัศนศิลป์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม ศิลปะพื้นบ้าน (งานหัตถกรรม) ที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อในเรื่องต่างๆ  ภูมิหลังและความเป็นมาของท้องถิ่น ความแตกต่างของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังควรค่าแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบทอดให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป

        ภาระงานที่ 4 ภูมิศิลป์แผ่นดินไทย มี 1 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1
 
บทเรียน