จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   
    ภาระงานที่ 5
ยลศิลป์แสนสวย

        การจัดนิทรรศการศิลปะ เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ในวงจรการสร้างสรรค์งานศิลปะในทุกแขนง เป็นการเผยแพร่ ผลงานสู่สาธารณชน ได้ร่วมชื่นชม ยินดี เป็นที่ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ต่างๆ มากมายนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

        ภาระงานที่ 5 ยลศิลป์แสนสวย

 

กิจกรรมที่ 1
 
บทเรียน