จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  
บทเรียนของครู
 
  
ตัวอย่างผลงาน
 
บทเรียนจากเว็บไซต์ต่างๆ

หน่วยที่ 1. พื้นฐานการออกแบบ

หน่วยที่ 2. สร้างสรรค์งานออกแบบด้วยโปรแกรม  Adobe Illustrator CS3

หน่วยที่ 3. การวิจารณ์งานศิลปะ์

หน่วยที่ 4. สืบสานภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมไทย

หน่วยที่ 5. การจัดนิทรรศการศิลปะ

   
 
บทเรียนแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
 
 • การออกแบบ ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วัฒนะ จูฑะวิภาค
 • ศิลปะ ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  รศ. สุชาติ เถาทอง, สังคม ทองมี, ธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธิ์, รอง ทองดาดาษ
 • ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  วิทูรย์ โสแก้ว
 • การออกแบบ 1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  มานิต กรินพงศ์, เศรษฐ์ศิริ สายกระสุน
 • คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ทัศนศิลป์ ปริทัศน์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
 • สูจิบัตร ศิริราชรวมใจศิลปินถวายพระพร ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สูจิบัตร ๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ วันกัลยาณิวัฒนา
  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
 • สูจิบัตร นิทรรศการศิลปกรรมครบรอบ ๑ ปี สึนามิ
  กระทรวงวัฒนธรรม
 • สูจิบัตร ดอกไม้บานที่กรือเซะ
  ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • สูจิบัตร นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ภูผาสู่อันดามัน
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สูจิบัตร นิทรรศการศิลปกรรมชุด คน โดย กลุ่มชง
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สูจิบัตร art exhibition, Leh Tai Art Group No.1
 • เรียนรู้การทำงาน Graphic Design Artwork
  ปิยะบุตร สุทธิดารา, อนัน วาโซะ
 • วาดภาพและสร้างงานกราฟฟิกด้วย Illustrator CS3
  ดนุพล กิ่งสุคนธ์
 • ออกแบบและสร้างงานกราฟิกด้วย Illustrator CS4
  ภัทริรา เหลืองวิลาศ
 • การเรียนการสอนและประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพและศิลปวิจารณ์
  มะลิฉัตร เอื้ออานันท์์