จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง3 การวิจารณ์งานศิลปะ

         การวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism)           

                การเรียนรู้วิชาศิลปะ  นอกจากนักเรียนจะต้องเรียนรู้ เทคนิคการปฏิบัติงานทางด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ได้เป็นอย่างดีแล้ว  นักเรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจารณ์ศิลป์  ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับรู้แนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ฝึกให้มีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตย  รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  มีแนวความคิดกว้างไกล  ลึกซึ้ง  สุขุมรอบคอบ  เข้าใจปัญหาต่าง ๆ  ได้ดี  รู้จักยกย่องให้เกียรติต่อผู้อื่น  และรู้จักปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมในทางที่ถูกต้องดีงาม  จะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดียิ่ง

              ความหมายของการวิจารณ์ศิลปะ

                โดยทั่วไปแล้วการวิจารณ์ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและผู้วิจารณ์ ตลอดจนสังคมส่วนรวม ถือได้ว่าการวิจารณ์งานศิลปะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิจารณ์ไว้ดังนี้ 
                พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมาย คำว่า วิจารณ์ ไว้ว่า ให้คำตัดสินสิ่งที่เป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรม โดยผู้มีความรู้ควรเชื่อถือได้ว่า มีค่าความงาม ความไพเราะดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง ติชม มักใช้เต็มว่าวิพากษ์วิจารณ์
                การวิจารณ์  หมายถึง  การที่แสดงความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเข้าใจ  ประสบการณ์ประกอบกับข้อเสนอแนะในการเพิ่ม  ปรับปรุงผลงานนั้น  ๆ  ในทางดี 
                ศิลปวิจารณ์  คือ  การแสดงออกของความคิดของนักวิจารณ์ในรูปแบบของการพูด  บรรยายอธิบายหรือเขียนเป็นภาษาหนังสือเพื่อให้ผู้ดูทั่วไปรับรู้หรือเข้าใจในงานศิลปะนั้น  ๆ  ประการหนึ่งหรืออีกประการหนึ่ง  เป็นการพูด  การเขียนของนักวิจารณ์   เพื่อที่จะตัดสินคุณค่าในงานศิลปะ 
                ศิลปวิจารณ์  คือ  การบอกกล่าว  เพื่อยกระดับมาตรฐานของผลงาน  ตลอดจนเจ้าของผลงานนั้น  ๆ  ให้มีความคิดอ่านก้าวหน้าขึ้น  การวิจารณ์จึงไม่ควรเป็นเพียงคำพูดโดยปราศจากจุดหมายที่บ่งชัดหรือวิจารณ์โดยขาดข้อมูลและเหตุผลสนับสนุน  การวิจารณ์โดยไม่ยั้งคิดเคยทำให้เด็กหลายคนเกลียดศิลปะจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ 
                การวิจารณ์ผลงานศิลปะ  เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องของความชอบและไม่ชอบของผู้ดู  แต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งผู้วิจารณ์จะต้องใช้ในการดูงานศิลปะนั้น  คือ  หลักขององค์ประกอบของศิลปะ   (Composition)
                พอสรุปได้ว่า การวิจารณ์งานศิลป หมายถึง  การแสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  อย่างมีหลักการ  มีข้อมูล  และข้อเสนอแนะปรับปรุง โดยสุจริตใจ  ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานของผลงานและเจ้าของผลงานนั้น ๆ ในทุกๆด้าน