จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง5 การจัดนิทรรศการศิลปะ

         การเขียนโครงการศิลปะ           

         รูปแบบและวิธีการเขียนโครงการ

         1. ชื่อโครงการ เป็นการกำหนดชื่อโครงการอย่างชัดเจน ว่าทำอะไร
         2. หลักการและเหตุผล เป็นการเขียนอธิบาย เหตุผล ความสำคัญ ความจำเป็น คุณค่า และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ
         3. วัตถุประสงค์ เป็นการกำหนดหัวข้อสำคัญ ว่าจัดทำโครงการแล้วเกิดประโยชน์อะไรบ้าง
         4. เป้าหมาย เป็นการกำหนดให้ชัดเจนต้องการทำอะไร มีปริมาณเท่าไหร่ ต้องการคุณภาพและคุณค่าอย่างไร
                  4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ ระบุจำนวนหน่วยที่แน่นอน
                  4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ระบุประโยชน์และคุณค่า
         5. วิธีการดำเนินการ เป็นการกำหนดขั้นตอนในการจัดทำโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ แสดงขั้นตอนชัดเจนเพื่อให้ทราบว่าต้องปฏิบัติอะไรอย่างไร ตามแผนที่วางไว้
         6. งบประมาณ ระบุเงินทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ให้ชัดเจน ว่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่ และแหล่งที่มาของแหล่งเงินทุน
         7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เป็นการกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการ จนจบโครงการอย่างชัดเจน
         8. สถานที่ดำเนินโครงการ เป็นการกำหนดสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
         9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ