จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง         แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

 

ชื่อโครงการ………………………………………

1.หลักการและเหตุผล

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

2.วัตถุประสงค์

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3.เป้าหมาย

         - เชิงคุณภาพ

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

         - เชิงปริมาณ

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................