จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    แบบประเมิน ภาระงานที่ 1 เส้นสาย ลายศิลป์
รายการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
4
3
2
1
คุณภาพ
ผลงาน

ผลงานเสร็จสมบูรณ์
สื่อความหมายตรงตามภาระงาน
เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้

ผลงานเสร็จสมบูรณ์
สื่อความหมายตรงตามภาระงาน

ผลงานเสร็จสมบูรณ์

ผลงาน ไม่เสร็จ

การจัด
องค์ประกอบ
ศิลป์
มีการนำองค์ประกอบของการออกแบบ มาใช้เหมาะสม กลมกลืน หลักการจัดภาพมีครบทั้ง 3 ข้อได้แก่
1. เอกภาพ
2. ความสมดุล
3. จุดสนใจ
มีการนำองค์ประกอบของการออกแบบ มาใช้เหมาะสม กลมกลืน หลักการจัดภาพขาดไป 2 ข้อได้แก่
1. เอกภาพ
2. ความสมดุล
3. จุดสนใจ
มีการนำองค์ประกอบของการออกแบบ มาใช้เหมาะสม กลมกลืน หลักการจัดภาพขาดไป 1 ข้อได้แก่
1. เอกภาพ
2. ความสมดุล
3. จุดสนใจ
มีการนำองค์ประกอบของการออกแบบ มาใช้เหมาะสม กลมกลืน
ความคิด
สร้างสรรค์
ผลงานแปลกใหม่
เกิดจากความคิดของกลุ่มตนเอง
สามารถเป็นแบบอย่างของกลุ่ม
ผลงาน แปลกใหม่
เกิดจากความคิดของกลุ่มตนเอง
ผลงานลอกเลียนแบบ จากความคิดกลุ่มอื่นบางส่วน
ผลงานลอกเลียนแบบ กลุ่มอื่นทั้งหมด

คุณลักษณะ

มีวินัย ตั้งใจ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ตรงต่อเวลา

มีวินัย ตั้งใจ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 มีวินัย ตั้งใจ

มีวินัย

กระบวน
การกลุ่ม

มีการวางแผน
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผน
มีการวางแผน
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
มีการวางแผน
ไม่มีการวางแผน

เกณฑ์การประเมิน

      คะแนน      16 -20    ดี 
      คะแนน      12-15     ปานกลาง
      ต่ำกว่า       12         ปรับปรุง

ลงชื่อ ………………………………… ผู้ประเมิน