จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   แบบประเมิน ภาระงานที่ 2 โลกสวยด้วย Adobe Illustrator CS3

แบบประเมินผลงานรายบุคคล
การออกแบบสัญลักษณ์
                                                                                     
ชื่อ……………………………………………. ชั้น……………..เลขที่…………….

รายการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
5
4
3
2
1
คุณภาพ
ผลงาน

ผลงาน เสร็จสมบูรณ์
สื่อความหมายตรงตามภาระงานที่กำหนด   
นำองค์ประกอบการออกแบบมาใช้เหมาะสม
จัดภาพสวยงาม
เป็นแบบอย่างของคนอื่นได้

ผลงาน เสร็จสมบูรณ์
สื่อความหมายตรงตามภาระงานที่กำหนด   
นำองค์ประกอบการออกแบบมาใช้เหมาะสม
จัดภาพสวยงาม

ผลงานเสร็จสมบูรณ์
สื่อความหมายตรงตามภาระงานที่กำหนด  
นำองค์ประกอบการออกแบบมาใช้เหมาะสม

ผลงานเสร็จสมบูรณ์
สื่อความหมายตรงตามภาระงานที่กำหนด
ผลงานเสร็จสมบูรณ์
ทักษะการ
ใช้แถบ
เครื่องมือ
เลือกใช้คำสั่ง แถบเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องรวดเร็ว
สามารถแนะนำผู้อื่นได้
เลือกใช้คำสั่ง แถบเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว เลือกใช้คำสั่ง แถบเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เลือกใช้คำสั่ง แถบเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานได้ปานกลาง เลือกใช้คำสั่งแถบเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานได้น้อย
ความคิด
สร้างสรรค์
ผลงานแปลกใหม่ น่าสนใจ
เกิดจากความคิดของตนเอง
เป็นแบบอย่างของคนอื่นได้
ผลงานแปลกใหม่ น่าสนใจ
เกิดจากความคิดของตนเอง
ผลงาน แปลกใหม่
เกิดจากความคิดของตนเอง
ผลงานลอกเลียนแบบ จากความคิดคนอื่นบางส่วน ผลงานลอกเลียนแบบ คนอื่นทั้งหมด
มุ่งมั่นใน
การทำงาน
ทำงานด้วยความขยันอดทนพยายามให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย ภายในเวลาที่กำหนด
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาในการทำงาน
และชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
ทำงานด้วยความขยันอดทนพยามให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย ภายในเวลาที่กำหนด ทำงานด้วยความขยันอดทนพยามให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย ทำงานด้วยความขยันอดทนในการทำงาน ขาดความขยันอดทนในการทำงาน

เกณฑ์การประเมิน

      คะแนน      16 -20    ดี 
      คะแนน      12-15     ปานกลาง
      ต่ำกว่า       12         ปรับปรุง

ลงชื่อ ………………………………… ผู้ประเมิน