จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    แบบประเมิน ภาระงานที่ 3 สร้างเสริม เติมไฟศิลป์
รายการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
4
3
2
1
เนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระถูกต้อง สมบูรณ์ ตามรูปแบบการวิจารณ์งานศิลปะ
เป็นแบบอย่างแก่กลุ่มอื่นได้
เนื้อหาสาระ ถูกต้อง ตามรูปแบบการวิจารณ์งานศิลปะ
เนื้อหาสาระ ไม่ถูกต้อง บางส่วน ตามรูปแบบการวิจารณ์งานศิลปะ
เนื้อหาสาระ ไม่ถูกต้องมาก ตามรูปแบบการวิจารณ์งานศิลปะ
กลวิธีใน
การนำเสนอ
มีการนำเข้าสู่เนื้อเรื่อง น่าสนใจ
เนื้อเรื่องสัมพันธ์กันดี
เป็นแบบอย่างแก่กลุ่มอื่นได้
มีการนำเข้าสู่เนื้อเรื่อง น่าสนใจ
เนื้อเรื่องสัมพันธ์กันดี
มีการนำเข้าสู่เนื้อเรื่อง น่าสนใจ
ไม่มีการนำเข้าสู่เนื้อเรื่อง
เวลาใน
การนำเสนอ
พูดจบเนื้อหาในเวลาที่กำหนด
ใช้เวลามากหรือน้อยจากที่กำหนดไม่เกิน 2 นาที
ใช้เวลามากหรือน้อยจากที่กำหนดไม่เกิน 5 นาที
ใช้เวลามากหรือน้อยจากที่กำหนดมากกว่า 2 นาที

คุณลักษณะ

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รับผิดชอบ มีน้ำใจ

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
รับผิดชอบ

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้

มีวินัย

กระบวน
การกลุ่ม

มีการวางแผน
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผน
มีการวางแผน
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
มีการวางแผน
ไม่มีการวางแผน

เกณฑ์การประเมิน

      คะแนน      16 -20    ดี 
      คะแนน      12-15     ปานกลาง
      ต่ำกว่า       12         ปรับปรุง

ลงชื่อ ………………………………… ผู้ประเมิน