จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   แบบประเมิน ภาระงานที่ 4 ภูมิศิลป์ แผ่นดินไทย
รายการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
4
3
2
1
คุณภาพผลงาน
สมุดภาพ เสร็จสมบูรณ์
จัดรูปแบบสวยงาม
เป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มอื่นได้
สมุดภาพ เสร็จสมบูรณ์
จัดรูปแบบสวยงาม
สมุดภาพ เสร็จสมบูรณ์
สมุดภาพ ไม่เสร็จ
ความคิด
สร้างสรรค์
ผลงานคิดสร้างสรรค์ ด้วยกลุ่มตนเองทั้งหมด
มีการประยุกต์ ใช้วัสดุที่แปลกใหม่
มาใช้ประดับตกแต่ง เหมาะสม สวยงาม
ผลงานคิดสร้างสรรค์ ด้วยกลุ่มตนเองทั้งหมด
มีการประยุกต์อื่นๆ มาใช้ สวยงาม
ผลงานลอกเลียนความคิดกลุ่มอื่นบางส่วน
ผลงานลอกเลียนความคิดกลุ่มอื่นทั้งหมด

คุณลักษณะ

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีน้ำใจ

มีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

มีวินัย ตั้งใจ

มีวินัย

กระบวน
การกลุ่ม

มีการวางแผน
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติตามแผน
มีการวางแผน
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
มีการวางแผน
ไม่มีการวางแผน
เนื้อหาสาระ

เนื้อหาสาระถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นแบบอย่างแก่กลุ่มอื่นได้

เนื้อหาสาระถูกต้อง ครบถ้วน
เนื้อหาสาระถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
เนื้อหาสาระไม่ถูกต้อง

เกณฑ์การประเมิน

      คะแนน      16 -20    ดี 
      คะแนน      12-15     ปานกลาง
      ต่ำกว่า       12         ปรับปรุง

ลงชื่อ ………………………………… ผู้ประเมิน