จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง    แบบประเมิน ภาระงานที่ 5 ยลศิลป์แสนสวย
รายการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
4
3
2
1
คุณภาพผลงาน
จัดนิทรรศการ เสร็จสมบูรณ์
รูปแบบแปลก ใหม่
สวยงาม น่าสนใจ เป็น้

จัดนิทรรศการ เสร็จสมบูรณ์
รูปแบบแปลกใหม่

จัดนิทรรศการ เสร็จสมบูรณ์
จัดนิทรรศการ ไม่สำเร็จ
ความคิด
สร้างสรรค์
รูปแบบการจัดวางผลงาน สวยงาม
ประยุกต์ใช้วัสดุที่แปลกใหม่
ประหยัด
รูปแบบการจัดวางผลงาน สวยงาม
เกิดจากความคิดของกลุ่มตนเอง
รูปแบบการจัดวางผลงาน ลอกเลียนแบบ จากความคิดกลุ่มอื่นบางส่วน
รูปแบบการจัดวางผลงาน ลอกเลียนแบบ กลุ่มอื่นทั้งหมด

คุณลักษณะ

สมาชิกให้ความร่วมมือมาก ทำงานด้วยความเรียบร้อย มีความสุข

สมาชิกให้ความร่วมมือมาก ทำงานด้วยความเรียบร้อย

สมาชิกให้ความร่วมมือน้อย

สมาชิกไม่ให้ความร่วมมือ

กระบวน
การกลุ่ม

มีโครงการชัดเจน สมาชิกเห็นความสำคัญของกลุ่มมาก มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามแผน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีโครงการชัดเจน สมาชิกเห็นความสำคัญของกลุ่มมาก มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

มีโครงการชัดเจน สมาชิกเห็นความสำคัญของกลุ่มมาก

มีโครงการชัดเจน สมาชิกไม่เห็นความสำคัญของกลุ่มน้อย
การนำเสนอผลงาน

เนื้อหาสาระในการจัดนิทรรศการรูปแบบ เหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
เป็นแบบอย่างแก่กลุ่มอื่นได้

เนื้อหาสาระในการจัดนิทรรศการรูปแบบเหมาะสม ถูกต้อง
เนื้อหาสาระในการจัดนิทรรศการรูปแบบเหมาะสม
เนื้อหาสาระ ในการจัดนิทรรศการรูปแบบไม่เหมาะสม

เกณฑ์การประเมิน

      คะแนน      16 -20    ดี 
      คะแนน      12-15     ปานกลาง
      ต่ำกว่า       12         ปรับปรุง

ลงชื่อ ………………………………… ผู้ประเมิน