จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 

       วิธีการเรียนรู้ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ วิชาศิลปะ ศ 33101 สาระทัศนศิลป์ เป็นวิธีการศึกษาที่อาศัยทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียนเอง การเรียนแบบร่วมมือ และการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก ครูเป็นเพียงผู้จัดประสบการณ์และคอยให้ความช่วยเหลือ เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง ด้วยกระบวนการกลุ่ม เคารพความคิดและเหตุผลของผู้อื่น ทำให้เกิดการเรียนรู้ในระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า การสร้างสรรค์งานออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS3 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย แปลกใหม่ สวยงาม เพื่อนำเสนอผลงาน โดยการจัดนิทรรศการศิลปะ นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้