จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังคู่มือการใช้งาน คำแนะนำ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการใช้บทเรียน มาตรฐานการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คำอธิบายรายวิชา ผังมโนทัศน์ แผนจัดการเรียนรู้
         
     

       1. บทเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาศิลปะ ศ 33101 สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
       2. นักเรียนต้องเรียนไปตามลำดับขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้
       3. ภายในบทเรียนนักเรียนถูกสมมุติสถานการณ์ให้  เรียนรู้และสร้างสรรค์งานออกแบบ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS3 แล้วจัดนิทรรศการศิลปะ
       4. บทเรียนนี้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นเพื่อนำความรู้ไปสร้างสรรค์งานงานออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS3 โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่ครูได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว เพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการสืบค้นข้อมูล
       5. นักเรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น